Clicky

תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר

אתר הכושר החיצוני בישראל הממוקם ב-Smartmoneytactics הוא יצירה המוגנים בזכויות יוצרים השייכת ל-Smartmoneytactics. תכונות מסוימות של האתר עשויות להיות כפופות להנחיות, תנאים או כללים נוספים, אשר יפורסמו באתר בקשר לתכונות אלה.

כל התנאים, הקווים המנחים והכללים הנוספים הללו משולבים בהתייחסות לתנאים אלה.

תנאי שימוש אלה תיארו את התנאים וההתניות המחייבים מבחינה משפטית המפקחים על השימוש שלך באתר. על ידי כניסה לאתר, אתה עומד בתנאים אלה ואתה מצהיר שיש לך את הסמכות והיכולת להיכנס לתנאים אלה. אתה צריך להיות לפחות בן 18 כדי לגשת לאתר. אם אינך מסכים עם כל האמור בתנאים אלה, אל תתחבר ו/או תשתמש באתר.

תנאים אלה מחייבים שימוש בסעיף בוררות 10.2 על בסיס פרטני לפתרון מחלוקות וכן להגביל את הסעד העומד לרשותך במקרה של מחלוקת. תנאי שימוש אלה נוצרו בעזרת מחולל תנאי השימוש ומחולל מדיניות הפרטיות.

גישה לאתר

בכפוף לתנאים אלה. החברה מעניקה לך רישיון מוגבל שאינו ניתן להעברה, לא בלעדי, ניתן לביטול, לגשת לאתר אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי.

הגבלות מסוימות. הזכויות שאושרו לך בתנאים אלה כפופות למגבלות הבאות: (א) לא תמכור, תשכיר, תחכיר, תעביר, תקצה, תפיץ, תארח או תנצל את האתר באופן מסחרי אחר; (ב) לא תשנה, תבצע עבודות נגזרות של, פירוק, קומפילציה לאחור או הנדסה לאחור של חלק כלשהו באתר; (ג) לא תיגש לאתר לצורך בניית אתר אינטרנט דומה או תחרותי; ו-(ד) למעט כאמור במפורש בזאת, אין להעתיק, לשכפל, לשכפל, להפיץ, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לפרסם או לשדר בכל צורה שהיא, אלא אם צוין אחרת, כל מהדורה עתידית, עדכון או תוספת אחרת לפונקציונליות של האתר יהיו כפופים לתנאים אלה. כל זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות באתר חייבות להישמר בכל העותקים שלהן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את האתר עם או בלי הודעה מראש. אישרת כי החברה לא תישא באחריות לך או לצד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, הפרעה או סיום של האתר או כל חלק ממנו.

אין תמיכה או תחזוקה. אתה מסכים כי לחברה לא תהיה כל מחויבות לספק לך כל תמיכה בקשר לאתר.

למעט כל תוכן משתמש שאתה רשאי לספק, ידוע לך כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים, באתר ובתכניו נמצאות בבעלות החברה או ספקי החברה. שים לב שתנאים אלה וגישה לאתר אינם מעניקים לך זכויות, בעלות או עניין בזכויות קניין רוחני כלשהן או בזכויות קניין רוחני כלשהן, למעט זכויות הגישה המוגבלות המבוטאות בסעיף 2.1. החברה וספקיה שומרים לעצמם את כל הזכויות שלא הוענקו בתנאים אלה.

קישורי צד שלישי ומודעות; משתמשים אחרים

קישורים ומודעות של צד שלישי. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ולשירותים של צדדים שלישיים ו/או להציג פרסומות לצדדים שלישיים. קישורים ומודעות אלה של צד שלישי אינם בשליטת החברה, והחברה אינה אחראית לקישורים ומודעות של צד שלישי. החברה מספקת גישה לקישורים ומודעות אלה של צד שלישי רק לנוחותך, ואינה בודקת, מאשרת, מנטרת, מאשרת, מתחייבת או מציגה מצגים כלשהם ביחס לקישורים ומודעות של צד שלישי. אתה משתמש בכל הקישורים והמודעות של צד שלישי על אחריותך בלבד, ועליך להחיל רמה מתאימה של זהירות ושיקול דעת בכך. כשאתה לוחץ על אחד מהקישורים והמודעות של צד שלישי, התנאים והמדיניות של הצד השלישי חלים, כולל נוהלי הפרטיות ואיסוף הנתונים של הצד השלישי.

משתמשים אחרים. כל משתמש באתר אחראי באופן בלעדי לכל תוכן המשתמש שלו. מכיוון שאיננו שולטים בתוכן משתמש, אתה מאשר ומסכים שאיננו אחראים לתוכן משתמש כלשהו, בין אם סופק על-ידיך ובין אם על-ידי אחרים. אתה מסכים כי החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שנגרם כתוצאה מאינטראקציות כאלה. אם יש מחלוקת בינך לבין משתמש כלשהו באתר, איננו מחויבים להיות מעורבים.

הנך משחרר ומשחרר לעד את החברה ואת נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים, היורשים וההקצאות שלנו, ומוותר בזאת, כל סכסוך עבר, הווה ועתיד, טענה, מחלוקת, דרישה, זכות, חובה, אחריות, פעולה ועילת תביעה מכל סוג וטבע, שעלתה או קמה במישרין או בעקיפין מתוך האתר, או המתייחסת במישרין או בעקיפין לאתר. אם אתה תושב קליפורניה, אתה מוותר בזאת על סעיף 1542 של הקוד האזרחי בקליפורניה בקשר לאמור לעיל, הקובע: "שחרור כללי אינו חל על טענות שהנושה אינו יודע או חושד כי קיימות לטובתו בעת ביצוע השחרור, אשר אם ידוע על ידו או עליה חייב היה להשפיע באופן מהותי על ההסדר שלו או שלה עם החייב."

עוגיות ומשואות אינטרנט. כמו כל אתר אחר, גם אאוטדור פיטנס ישראל משתמשת ב'עוגיות'. קובצי Cookie אלה משמשים לאחסון מידע כולל העדפות המבקרים והדפים באתר שהמבקר ניגש אליהם או ביקר בהם. המידע משמש למיטוב חוויית המשתמשים על ידי התאמה אישית של תוכן דף האינטרנט שלנו בהתבסס על סוג הדפדפן של המבקרים ו/או מידע אחר.

כתבי ויתור

האתר מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"זמין", והחברה והספקים שלנו מתנערים במפורש מכל אחריות ותנאים מכל סוג שהוא, בין אם מפורשים, משתמעים או סטטוטוריים, לרבות כל אחריות או תנאי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות, הנאה שקטה, דיוק או אי הפרה. אנו והספקים שלנו איננו מתחייבים שהאתר יעמוד בדרישות שלך, יהיה זמין ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או ללא שגיאות, או יהיה מדויק, אמין, נקי מווירוסים או קוד מזיק אחר, מלא, חוקי או בטוח. אם החוק החל מחייב אחריות כלשהי ביחס לאתר, כל האחריות כאמור מוגבלת משך הזמן לתשעים (90) ימים מיום השימוש הראשון.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של אחריות משתמעת, ולכן ייתכן שהחרגה לעיל לא תחול עליך. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלות על משך הזמן שבו אחריות משתמעת נמשכת, ולכן ייתכן שהמגבלה לעיל לא תחול עליך.

הגבלה על חבות

במידה המרבית המותרת על פי חוק, בשום מקרה החברה או הספקים שלנו לא יהיו אחראים לך או לצד שלישי כלשהו בגין רווחים אבודים, נתונים אבודים, עלויות רכש של מוצרים חלופיים, או כל נזק עקיף, תוצאתי, למופת, מקרי, מיוחד או עונשי הנובע או קשור לתנאים אלה או לשימושך באתר, או חוסר יכולת להשתמש באתר גם אם נודע לחברה על אפשרות לנזקים כאלה. הגישה לאתר והשימוש בו הם על פי שיקול דעתך ועל פי שיקול דעתך, ואתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק למכשיר או למערכת המחשב שלך, או לאובדן נתונים הנובעים מכך.

במידה המרבית המותרת על פי חוק, על אף כל דבר המנוגד לכך הכלול בזאת, חבותנו כלפיך בגין כל נזק הנובע מהסכם זה או קשור לו, תוגבל בכל עת לחמישים דולר לכל היותר (50 דולר ארה"ב). קיומה של יותר מטענה אחת לא יגדיל מגבלה זו. אתה מסכים כי לספקים שלנו לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהסכם זה או קשורה אליו.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלה או החרגה של חבות בגין נזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלה או ההחרגה לעיל לא יחולו עליך.

תקופה וסיום. בכפוף לסעיף זה, תנאים אלה יישארו בתוקף מלא בעת השימוש באתר. אנו רשאים להשעות או להפסיק את זכויותיך להשתמש באתר בכל עת מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לרבות לכל שימוש באתר תוך הפרה של תנאים אלה. עם סיום זכויותיך על פי תנאים אלה, חשבונך וזכותך לגשת לאתר ולהשתמש בו יסתיימו באופן מיידי. אתה מבין שכל סיום של חשבונך עשוי לכלול מחיקת תוכן המשתמש שלך המשויך לחשבונך ממאגרי המידע החיים שלנו. לחברה לא תהיה כל חבות כלפיך בגין סיום זכויותיך על פי תנאים אלה. גם לאחר סיום זכויותיך בתנאים אלה, ההוראות הבאות של תנאים אלה יישארו בתוקף: סעיפים 2 עד 2.5, סעיף 3 וסעיפים 4 עד 10.

מדיניות זכויות יוצרים.

החברה מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים ומבקשת ממשתמשי האתר שלנו לעשות את אותו הדבר. בקשר לאתר שלנו, אימצנו ויישמנו מדיניות המכבדת את חוק זכויות היוצרים הקובעת הסרה של כל חומר מפר ולהפסקת המשתמשים באתר המקוון שלנו המפרים שוב ושוב זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. אם אתה סבור שאחד המשתמשים שלנו הוא, באמצעות השימוש באתר שלנו, מפר שלא כדין את זכויות היוצרים ביצירה, ומעוניינת להסיר את החומר המפרה לכאורה, יש לספק את המידע הבא בצורה של הודעה בכתב (בהתאם ל-17 ארה"ב.C§ 512(ג)) לסוכן זכויות היוצרים הייעודי שלנו:

החתימה הפיזית או האלקטרונית שלך;
זיהוי של העבודות המוגנים בזכויות יוצרים שלטענתך הופרו;
זיהוי החומר בשירותים שלנו שלטענתך מפר וכי אתה מבקש מאיתנו להסיר;
מידע מספיק כדי לאפשר לנו לאתר חומר כזה;
הכתובת, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך;
הצהרה כי יש לך אמונה בתום לב כי השימוש בחומר מעורר ההתנגדות אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, הסוכן שלו, או על פי החוק; ו
הצהרה שהמידע בהודעה מדויק, ותחת עונש של עדות שקר, שאתה הבעלים של זכויות היוצרים שהופרו לכאורה או שאתה מורשה לפעול בשם בעל זכויות היוצרים.
לתשומת לבך, בהתאם ל-17 .C ארה"ב § 512(ו), כל מצג שווא של עובדה מהותית בהודעה בכתב מכפיף באופן אוטומטי את הצד המתלונן לאחריות בגין נזקים, עלויות ושכר טרחת עורך דין שנגרמו לנו בקשר להודעה בכתב וטענה להפרת זכויות יוצרים.

כללי

תנאים אלה כפופים לעדכון מזדמן, ואם נבצע שינויים מהותיים כלשהם, אנו עשויים להודיע לך על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה שסיפקת לנו ו/או על ידי פרסום הודעה בולטת על השינויים באתר שלנו. אתה אחראי לספק לנו את כתובת הדואר האלקטרוני העדכנית ביותר שלך. במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה שסיפקת לנו אינה תקפה, שיגור הדואר האלקטרוני המכיל הודעה זו יהווה בכל זאת הודעה אפקטיבית על השינויים המתוארים בהודעה. כל שינוי בתנאים אלה ייכנס לתוקף בימים הקלנדריים המוקדמים מבין שלושים (30) בעקבות שיגור הודעת הדואר האלקטרוני שלנו אליך או שלושים (30) ימים קלנדריים לאחר פרסום ההודעה על השינויים באתר שלנו. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן מיידי עבור משתמשים חדשים באתר שלנו. המשך השימוש באתר שלנו בעקבות הודעה על שינויים אלה יעיד על הכרתך בשינויים ובהסכמתך להיות מחויבים לתנאים ולהתניות של שינויים אלה. יישוב סכסוכים. אנא קרא הסכם בוררות זה בעיון. זה חלק מהחוזה שלך עם החברה ומשפיע על הזכויות שלך. הוא מכיל נהלים לבוררות מחייבת חובה וויתור על תובענה ייצוגית.

תחולת הסכם בוררות. כל התביעות והמחלוקות בקשר לתנאים או לשימוש במוצר או בשירות כלשהו המסופקים על ידי החברה שלא ניתן לפתור באופן לא רשמי או בבית משפט לתביעות קטנות ייפתרו על ידי בוררות מחייבת על בסיס פרטני על פי תנאי הסכם בוררות זה. אלא אם כן הוסכם אחרת, כל הליכי הבוררות יתקיימו באנגלית. הסכם בוררות זה חל עליך ועל החברה, ועל כל חברות בנות, חברות מסונפות, סוכנים, עובדים, קודמיו בריבית, יורשים והקצאות, כמו גם על כל המשתמשים המורשים או הבלתי מורשים או המוטבים של שירותים או סחורות המסופקים על פי התנאים.

דרישת הודעה ויישוב סכסוכים לא רשמי. לפני שכל אחד מהצדדים רשאי לבקש בוררות, על הצד השני לשלוח תחילה לצד השני הודעת מחלוקת בכתב המתארת את אופי התביעה או המחלוקת ואת הסעד המבוקש. יש לשלוח הודעה לחברה: ישראל. לאחר קבלת ההודעה, אתה והחברה רשאים לנסות לפתור את התביעה או המחלוקת באופן לא רשמי. אם אתה והחברה לא תפתרו את התביעה או המחלוקת בתוך שלושים (30) ימים לאחר קבלת ההודעה, כל אחד מהצדדים רשאי להתחיל בהליך בוררות. לא ניתן למסור את סכום הצעת הפשרה של כל צד לבורר עד לאחר שהבורר קבע את סכום המענק לו זכאי כל אחד מהצדדים.

כללי בוררות. הבוררות תיזום באמצעות האגודה האמריקאית לבוררות, ספקית יישוב סכסוכים חלופית מבוססת המציעה בוררות כמפורט בסעיף זה. אם AAA אינו זמין לבוררות, הצדדים יסכימו לבחור ספק ADR חלופי. הכללים של ספק ADR יחולו על כל היבטי הבוררות, למעט במידה כללים אלה מתנגשים עם התנאים. כללי הבוררות הצרכנית של AAA המסדירים את הבוררות זמינים באופן מקוון adr.org או על ידי התקשרות ל- AAA בטלפון 1-800-778-7879. הבוררות תנוהל על ידי בורר יחיד וניטרלי. כל תביעה או מחלוקת שבה הסכום הכולל של הפרס המבוקש הוא פחות מעשרת אלפים דולר ארה"ב ($10,000.00) ניתן לפתור באמצעות בוררות מחייבת שאינה מבוססת על מראה, על פי האפשרות של הצד המבקש הקלה. עבור תביעות או מחלוקות שבהן הסכום הכולל של הפרס המבוקש הוא עשרת אלפים דולר ארה"ב ($10,000.00) או יותר, הזכות לשימוע תיקבע על פי כללי הבוררות. כל שימוע יתקיים במיקום בטווח של 160 ק"מ ממקום מגוריך, אלא אם כן אתה גר מחוץ לארצות הברית, אלא אם הצדדים מסכימים אחרת. אם אתה מתגורר מחוץ לארה"ב, הבורר ייתן לצדדים הודעה סבירה על התאריך, השעה והמקום של כל שימוע בעל פה. כל פסק דין על פסק הדין שניתן על ידי הבורר ניתן להיכנס בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת. אם הבורר מעניק לך מענק העולה על הצעת הפשרה האחרונה שביצעה לך החברה טרם ייזום הבוררות, החברה תשלם לך את המענק הגדול יותר או 2,500.00 דולר. כל צד יישא בעלויות ובחלוקות שלו הנובעות מהבוררות וישלם נתח שווה מהעמלות והעלויות של ספק ADR.

כללים נוספים לבוררות מבוססת אי-הופעה. אם תיבחר בוררות שאינה מבוססת על הופעה, הבוררות תיעשה בטלפון, באינטרנט ו/או על סמך הגשות בכתב בלבד; האופן הספציפי ייבחר על ידי הצד היוזם את הבוררות. הבוררות לא תכלול כל הופעה אישית של הצדדים או העדים אלא אם הוסכם אחרת על ידי הצדדים.

מגבלות זמן. אם אתה או החברה מבקשים בוררות, יש ליזום ו/או לדרוש את פעולת הבוררות במסגרת חוק ההתיישנות ובמסגרת כל תאריך יעד המוטל על פי כללי AAA לתביעה הרלוונטית.

סמכות הבורר. אם תיזום בוררות, הבורר יחליט על הזכויות וההתחייבויות שלך ושל החברה, והמחלוקת לא תתאחד עם עניינים אחרים ולא תצטרף לכל עניין או צדדים אחרים. לבורר תהיה הסמכות להגיש בקשות לביטול כל טענה או חלק ממנה. לבורר תהיה הסמכות להעניק פיצויים כספיים, ולהעניק כל סעד או הקלה שאינם כספיים העומדים לרשות אדם על פי החוק החל, כללי AAA והתנאים. הבורר יפרסם פרס בכתב והצהרת החלטה המתארת את הממצאים והמסקנות המהותיים שעליהם מבוסס הפרס. לבורר יש את אותה סמכות להעניק סעד על בסיס פרטני שהיה לשופט בבית המשפט. הענקת הבורר היא סופית ומחייבת אותך ואת החברה.

ויתור על משפט המושבעים. הצדדים מוותרים בזאת על זכויותיהם החוקתיות והסטטוטוריות ללכת לבית המשפט ולעמוד למשפט בפני שופט או חבר מושבעים, ובמקום זאת בוחרים שכל התביעות והמחלוקות ייפתרו בבוררות על פי הסכם בוררות זה. הליכי בוררות הם בדרך כלל מוגבלים יותר, יעילים יותר ופחות יקרים מכללים החלים בבית המשפט וכפופים לבדיקה מוגבלת מאוד על ידי בית משפט. במקרה של התדיינות משפטית בינך לבין החברה בכל בית משפט מדינתי או פדרלי בתביעה לפנות או לאכוף פסק בוררות או בכל דרך אחרת, אתה והחברה מוותרים על כל הזכויות למשפט מושבעים, ובמקום זאת בוחרים שהמחלוקת תיפתר על ידי שופט.

ויתור על פעולות מחלקה או מאוחדות. יש לבורר או להתדיין בכל התביעות והמחלוקות במסגרת הסכם בוררות זה על בסיס פרטני ולא על בסיס מעמדי, ולא ניתן לבורר או להתדיין במשותף עם טענות של כל לקוח או משתמש אחר.

סודיות. כל ההיבטים של הליך הבוררות יהיו חסויים לחלוטין. הצדדים מסכימים לשמור על סודיות אלא אם כן הדבר נדרש אחרת על פי חוק. סעיף זה לא ימנע מהצדדים להגיש לבית המשפט כל מידע הנחוץ לאכיפת הסכם זה, לאכוף פסק בוררות או לבקש צו מניעה או סעד הוגן.

יכולת ניתוק. אם חלק כלשהו או חלקים מהסכם בוררות זה יימצאו על פי החוק כלא תקפים או בלתי ניתנים לאכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, אזי חלק או חלקים ספציפיים אלה לא יהיו בעלי כל כוח ותוצאה וינותק ויתרת ההסכם תימשך במלוא עוצמתה ועוצמתה.

הזכות לוותר. כל אחת מהזכויות והמגבלות המפורטות בהסכם בוררות זה או כולן עשויה לוותר על ידי הצד שנגדו נטענת התביעה. ויתור כזה לא יוותר ולא ישפיע על כל חלק אחר בהסכם בוררות זה.

הישרדות ההסכם. הסכם בוררות זה ישרוד את סיום מערכת היחסים שלך עם החברה.

בית משפט לתביעות קטנות. עם זאת, האמור לעיל, אתה או החברה רשאים להביא פעולה פרטנית בבית משפט לתביעות קטנות.

סיוע חירום הוגן. בכל מקרה האמור לעיל, כל אחד מהצדדים עשוי לבקש סעד חירום הוגן בפני בית משפט מדינתי או פדרלי על מנת לשמור על הסטטוס קוו עד לבוררות. בקשה לצעדי ביניים לא תיחשב לוויתור על זכויות או התחייבויות אחרות במסגרת הסכם בוררות זה.

תביעות שאינן כפופות לבוררות. על אף האמור לעיל, טענות על לשון הרע, הפרה של חוק הונאה ושימוש לרעה במחשב והפרה או ניצול לרעה של הפטנט, זכויות היוצרים, הסימן המסחרי או הסודות המסחריים של הצד השני לא יהיו כפופים להסכם בוררות זה.

בכל נסיבות שבהן הסכם הבוררות הנ"ל מתיר לצדדים להתדיין בבית המשפט, הצדדים מסכימים בזאת להיכנע לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט הממוקמים במחוז הולנד, קליפורניה, למטרות אלה.

האתר עשוי להיות כפוף לחוקי בקרת הייצוא של ארה"ב ועשוי להיות כפוף לתקנות ייצוא או יבוא במדינות אחרות. אתה מסכים שלא לייצא, לייצא מחדש או להעביר, במישרין או בעקיפין, נתונים טכניים כלשהם שנרכשו מחברה, או מוצרים כלשהם העושים שימוש בנתונים אלה, תוך הפרה של חוקי הייצוא או התקנות של ארצות הברית.

החברה ממוקמת בכתובת בסעיף 10.8. אם אתה תושב קליפורניה, אתה רשאי לדווח על תלונות ליחידת הסיוע בתלונות של מחלקת מוצרי הצריכה של המחלקה לענייני צרכנים בקליפורניה על ידי יצירת קשר איתם בכתב ברחוב 400 R, סקרמנטו, CA 95814, או בטלפון (800) 952-5210.

תקשורת אלקטרונית. התקשורת בינך לבין החברה משתמשת באמצעים אלקטרוניים, בין אם אתה משתמש באתר או שולח לנו מיילים, ובין אם החברה מפרסמת הודעות באתר או מתקשרת איתך בדוא"ל. למטרות חוזיות, אתה (א) מסכים לקבל תקשורת מחברה בצורה אלקטרונית; ו-(ב) להסכים כי כל התנאים וההתניות, ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרת שהחברה מספקת לך באופן אלקטרוני עומדים בכל חובה משפטית שתקשורת כזו תספק אם היא הייתה בכתיבה בעותק קשיח.

תנאים שלמים. תנאים אלה מהווים את מלוא ההסכם בינך ובינינו בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של כל זכות או הוראה מתנאים אלה לא יפעלו לוויתור על זכות או הוראה כאמור. כותרות הסעיפים בתנאים אלה הן לנוחות בלבד ואין להן השפעה משפטית או חוזית. המילה "הכללה" פירושה "כולל ללא הגבלה". אם הוראה כלשהי מתנאים אלה נחשבת לבלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, ההוראות האחרות של תנאים אלה לא יוחלפו וההוראה הבלתי תקפה או הבלתי ניתנת לאכיפה תיחשב כשונה כך שהיא תהיה תקפה ותאכף במידה המרבית המותרת בחוק. מערכת היחסים שלך עם החברה היא של קבלן עצמאי, ואף אחד מהצדדים אינו סוכן או שותף של האחר. תנאים אלה, וזכויותיך והתחייבויותיך בזאת, אינם יכולים להיות מוקצים, מקבלים בקבלנות משנה, מוקצים או מועברים על-ידיך בכל דרך אחרת ללא הסכמת החברה מראש ובכתב, וכל ניסיון להקצאה, לקבלן משנה, הקצאה או העברה תוך הפרה של האמור לעיל יהיה בטל ומבוטל. החברה רשאית להקצות תנאים אלה באופן חופשי. התנאים וההתניות המפורטים בתנאים אלה יחייבו את ההקצאות.

הפרטיות שלך. אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.

מידע על זכויות יוצרים/סימני מסחר. © זכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות. כל הסימנים המסחריים, הסמלים וסימני השירות המוצגים באתר הם רכושנו או רכושם של צדדים שלישיים אחרים. אינך רשאי להשתמש בסימנים אלה ללא הסכמתנו מראש ובכתב או הסכמתו של צד שלישי זה אשר עשוי להיות הבעלים של הסימנים.

פרטי קשר
כתובת: ישראל

דואר אלקטרוני: Contact@Smartmoneytactics.com